encs

Občanské právo

  • právní poradenství a smluvní agenda týkající se věcných práv (převody vlastnictví, zadržovací právo, zástavní právo, práva odpovídající věcným břemenům)
  • právo na ochranu spotřebitele (mj. specifika plynoucí z uzavření smlouvy při využití prostředků komunikace na dálku (internet, telemarketing), odstoupení od smlouvy, reklamace apod.)
  • komplexní právní servis při uplatnění práv z titulu odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu či z bezdůvodného obohacení
  • právní služby týkající se závazkových vztahů – sepis či revize smluv, a to jak typových (např. smlouvy kupní, nájemní, o dílo, darovací, o půjčce, příkazní, o obchodním zastoupení atd.)               i nepojmenovaných dle konkrétních individuálních potřeb klienta
  • ochranu osobnosti – právní prostředky ochrany proti neoprávněným zásahům do osobnostních práv fyzických osob, příp. do dobré pověsti osob právnických
  • komplexní právní pomoc v souvislosti s děděním a dědickým řízením
  • právo nemovitostí (převody vlastnického práva, nájemní a podnájemní vztahy)
  • právní poradenství pro bytová družstva a společenství vlastníků (mj. příprava smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví, příprava podkladů pro zápis společenství vlastníků do rejstříku, příprava stanov společenství vlastníků)
  • procesní zastoupení klientů v řízeních před soudy i jinými orgány ve veškerých oblastech poskytovaných právních služeb

Our Clients

Česká Pojišťovna
Generali
Amagro
Cukrářství Viktoria s.r.o.
Ercesa s.r.o.
I.D.C. Praha, a.s.
I.A.F. CHEQUIA s.r.o.
ANTEE s.r.o.
SuReS s.r.o.
EuroNet.CZ, spol. s r.o.