encs

Rozvod manželství

Zajišťujeme veškerou právní pomoc při rozvodu manželství, vč. toho, jak provést vypořádání společného jmění manželů, jak je možné řešit péči o děti a jak je stanovováno výživné. Ve všech těchto oblastech mohou řízení vyústit ve složitý proces, v němž doporučujeme nepodceňovat právní stránku věci.

Rozvod manželství jako jeden ze způsobů zániku manželství je upraven v ust. § 755 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „oz“).  Předpokladem pro rozhodnutí soudu o rozvodu manželství je prokázání skutečnosti, že soužití manželů je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. I v případě, že by byl naplněn tento předpoklad rozvodu manželství, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody (zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí zprav. dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu). Manželství nemůže být rozvedeno také tehdy, byl-li by rozvod v rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.

Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, je nutné, aby soud nejprve rozhodl o úpravě poměrů k němu pro dobu po rozvodu manželství. Bez takového pravomocného rozhodnutí soud přitom manželství nerozvede, je tedy nutno řešit nejprve tuto otázku.

Z hlediska průběhu řízení pak lze rozlišovat situaci, kdy se manželé na rozvodu dohodnou (pak hovoříme o tzv. „nesporném“ rozvodu), jehož průběh lze považovat za rychlejší a nejméně zatěžující, nebo naopak situaci, kdy dohoda manželů není možná (tzv. „sporný“ rozvod).

V případě nesporného rozvodu (ust. § 757 oz) platí, že připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé. Současně pak musí být splněny tyto podmínky:

  • manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,
  • manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,
  • manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu (tato dohoda vyžaduje písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny). 

V případě sporného rozvodu je pak naopak soud povinen zkoumat příčiny rozvratu manželství a rozvrat manželství musí mít za prokázaný.

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

Our Clients

Česká Pojišťovna
Generali
Amagro
Cukrářství Viktoria s.r.o.
Ercesa s.r.o.
I.D.C. Praha, a.s.
I.A.F. CHEQUIA s.r.o.
ANTEE s.r.o.
SuReS s.r.o.
EuroNet.CZ, spol. s r.o.